X
GO
Ny oppnevning av medlemmer for perioden 2017-2020
23. desember 2016

Medlemmene av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppnevnes for fire år av gangen. Rådet får tre nye medlemmer fra 2017. Disse er Sigurd Einum (NTNU), Åse Helen Garseth (Veterinærinstituttet) og Kjell Rong Utne (Havforskningsinstituttet).

Status for norske laksebestander i 2016
28. juni 2016

Oppdatert status for villaks er tilgjengelig i ny rapport. Rapporten inneholder analyser av fangst, lakseinnsig, oppnåelse av gytebestandsmål, rømt oppdrettslaks og andre trusler. Påvirkningsfaktorer i bestander vurdert etter kvalitetsnormen er også analysert. I tillegg er minstemål for sjøørret og sjørøye vurdert.

Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
8. februar 2016

I 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Søk i nyheter