X
GO

Mandat for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Oppgaver og arbeidsform

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal ha som hovedoppgaver å

 • beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål, høstbart overskudd, genetisk integritet og trusselnivå
 • utarbeide prognoser for innsig av laks når det foreligger et faglig forsvarlig grunnlag for det
 • gi råd om beskatningsnivå
 • gi råd om andre spesifiserte tema.
   

VRL publiserer sine statusbeskrivelser og råd primært gjennom en årlig rapport (se nedenfor), men rådet kan på eget initiativ, og utenom den ordinære rapporten, fremme saker som det mener er viktige premisser for forvaltning og bevaring av villaks. Miljødirektoratet kan også be om råd i konkrete saker utenom den ordinære rapporten.

Rådet skal foreta sine analyser og vurderinger innenfor rammene av NASCO sine retningslinjer for føre-var tilnærmingen, ICES sine tilrådninger og vedtatte nasjonale målsettinger for lakseforvaltning jamfør føringene i St.prp. nr. 32 (2006-2007). Rådet skal bygge på resultater fra relevante forsknings-, overvåkings- og utviklingsprosjekter, og fra arbeidet med norsk rapport til ICES. Miljødirektoratet skal gjøres oppmerksom på eventuelle kunnskapsmangler.

Basert på eksisterende kunnskap skal det gis vitenskapelig råd vedrørende laks, sjøaure og sjørøye i henhold til mandatet og årlige spørsmål.

Rådets leder skal tilse at rådet utfører de oppgavene det er satt til å løse og ha redaktøransvar for årlig rapport som utgis i egen ISBN- og ISSN-registrert rapportserie.

Sekretariatet skal legge til rette for rådets arbeid, arrangere møtene, bidra til å utarbeide rapporter fra rådet og fremskaffe nødvendig informasjon for rådets arbeid.

Formidling av rådets arbeid og anbefalinger til media skal skje i henhold til rådets medieplakat.

 

Oppnevning og sammensetning

Medlemmer av VRL og rådets leder, oppnevnes av Miljødirektoratet. Rådet sammensettes slik at de viktigste problemstillingene som skal belyses er dekket med minst ett medlem med spesialkompetanse innenfor feltet. Medlemmene i rådet er personlig oppnevnt og representerer således ikke den institusjonen de er ansatt i. En skal likevel tilstrebe at viktige fagmiljøer er representert. Miljødirektoratet skal ha observatørstatus i rådet.

 

Sekretariat

NINA får i oppdrag å ivareta sekretariatsfunksjonen til rådet. Sekretariatet skal disponere tildelt budsjett i henhold til kontrakt med Miljødirektoratet og organisere det praktiske arbeidet i rådet. Sekretariatet skal være behjelpelig med innhenting av data som rådet trenger for å utføre sitt arbeid, og bidra til utarbeidelse og sammenskriving av rapporter fra rådet. Sekretariatet står for utbetaling av midler til rådets medlemmer og andre bidragsytere. Det skal ved behov innhentes bidrag fra eksperter utenfor rådet.

Lederen skal i samråd med sekretariatet foreslå årlige budsjetter med overordnete prioriteringer og fordeling av ressurser til nødvendige analyser og rapportering. Budsjettet godkjennes av Miljødirektoratet som inngår årlige kontrakter med NINA om drift av rådet.

Rådets arbeid finansieres av Miljødirektoratet og over Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin grunnbevilgning fra Klima og miljødepartementet.  

 

Rapportering

Rapportene fra rådet skal være forvaltingens sentrale dokumenter når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks.

VRL skal årlig utarbeide en rapport i egen rapportserie som beskriver status og utvikling for bestandene av villaks. Bestander i de nasjonale laksevassdragene og fiske i nasjonale laksefjorder skal ha spesiell oppmerksomhet. Den årlige rapporten skal, om ikke annet er avtalt, være ferdig til 15. juni hvert år, og det skal foreligge et utkast til 1. juni som leveres til Miljødirektoratet for vurdering av om rapporten er i samsvar med bestilling og mandat. Andre rapporter skal leveres i henhold til kontrakter.

Rådet skal søke å bli enig om teksten i rapportene uten at dette går på bekostning av deres tydelighet. Ved eventuell uenighet om teksten vektlegges synspunkter fra den/de av rådets medlemmer som er eksperter på det/de aktuelle tema. Det skal gis en konkret beskrivelse av hva uenigheten består av.

Den årlige rapporten skal beskrive status og utvikling i forhold til oppnåelse av gytebestandsmål for elver hvor slikt er satt og hvor det finnes datagrunnlag for vurderinger. Den skal om det er mulig, også gi prognoser for innsiget av villaks til norskekysten spesifisert for de ulike regionene.

Rapporten skal beskrive utviklingen i fiske og beskatningsrater både i elv og sjø. Beskatningstrykket i elv og sjø skal vurderes i forhold til gytebestandsmål og gytebestandenes størrelse for bestander som det er sannsynlig at inngår i fangstene i det respektive fiske. Utviklingen i fisket skal sammenliknes med utviklingen av tilsvarende fiske i andre land.

Rapporten skal beskrive status og utvikling i trusselfaktorene og relaterte tiltak. Status og utvikling i trusselfaktorer og effekter av tiltak skal vurderes i forhold til etablerte normer og tålegrenser og sannsynlige eller dokumenterte effekter på bestandene. Sannsynlige trender i videre utvikling av trusselfaktorene skal vurderes så langt det er mulig. De ulike truslene skal vurderes opp mot hverandre sett i forhold til:

 • kunnskapsnivå om bestander og trusler
 • skadepotensial i forhold til bestandsstørrelse og produksjon
 • skadepotensial i forhold til bestandsstruktur og genetisk integritet
 • truslenes geografiske omfang
 • muligheter og begrensinger for tiltak
   

Den årlige rapporten skal avslutningsvis inneholde en samlet beskrivelse og analyse av historisk og forventet bestandsutvikling relatert til historisk og forventet utvikling i menneskeskapte trusselfaktorer og underliggende naturlige svingninger. Analysen skal også inneholde en vurdering av hvilke utfordringer de forventete klimaendringene kan innebære. Det skal gis en kortfattet oversikt over bestandsutviklingen for atlantisk laks i andre deler av utbredelsesområdet som bakgrunn for vurdering av utviklingen i Norge.

 

Miljødirektoratet desember 2016