X
GO

Program

 

Villakskonferansen 22.-23. januar 2019 i Trondheim

Program

Foreløpig versjon, endringer kan skje

Last ned programmet til Vilakskonferansen 2019 som pdf. Se også program med sammendrag av pdf. Konferansedeltakerne må skrive ut sammendragene på forhånd selv og ta med seg om de vil ha med seg papirversjon på konferansen

 

22. januar

8.30-8.50

Registrering og kaffe

8.50-9.00

Velkommen til konferanse v/ Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

 

Møteleder Kevin Glover, Havforskningsinstituttet

9.00-9.25

Invitert foredrag Line E. Sundt Hansen, Norsk institutt for naturforskning

Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?

9.25-9.50

Invitert foredrag Simen Rød Sandve, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

En saga skrevet i tusenvis av laksegenom – laksens lokale tilpasninger på «genetisk»

9.50-10.05

Målet som forandret laksenorge – om gytebestandsmål og alt som fulgte med

Torbjørn Forseth, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

10.05-10.20

Lokal økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks: Muligheter for et bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?

Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning

10.20-10.35

Lokaløkonomisk forbruk hos laksefiskere, og tapt verdiskapning i elver infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

10.35-11.05

Kaffe

 

Møteleder Tonje Aronsen, Norsk institutt for naturforskning

11.05-11.20

Hva vet vi om effekten av kultivering?

Ingerid Julie Hagen Arnesen, Norsk institutt for naturforskning

11.20.11.35

Fra gråstein til Atlantisk sølv - hvordan våre vassdrag ble dannet og hva det betyr for laksens habitat, vassdragsrestaurering og habitattiltak

Ulrich Pulg, NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

11.35-11.50

Sammenligning av estimat av vanndekket areal basert på hydrodynamisk modellering og droneflybilder tatt på forskjellige vannføringer i Vassbygdselva

Sebastian Stranzl, NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

11.50-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynforedrag med rom for spørsmål til foredragsholderne

 

Vandringer og habitatbruk til småblank

Jan G. Davidsen, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Forekomst av unormale otolitter hos laksesmolt: påvirker det overlevelsen?

Benedikte Austad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

 

Hvorfor kalke Otra når den sure nedbøren er blitt mindre sur?

Atle Hindar, Norsk institutt for vannforskning

 

Klimaendring og storflommer, - hva med elvebiotoper og anadrom overlevelse? Erfaringer fra undersøkelser over flere tiår i Mørkridselvi, det siste referansevassdraget i indre Sogn uten effekter av kraftregulering, men i dag kraftig påvirket av flommer ut over det vanlige

Leif Magnus Sættem, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

ViLL prosjektet: Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert lokal forvaltning

Torstein Kristensen, Nord universitet

 

Menneskelige påvirkninger på oppvandring hos laks i elv?

Robert J. Lennox

 

Livshistorie og populasjonsgenetikk til Grønlands eneste reproduserende laksebestand

Jo Vegard Arnekleiv, NTNU Vitenskapsmuseet

 

13.00-14.00

Lunsj

 

Møteleder Ulrich Pulg, NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

14.00-14.40

Invitert foredrag Audun Farbrot, fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Forskningskommunikasjon: Fra forskning til bedre praksis

Hvordan kommunisere forskningsbasert kunnskap til de som kan ta den i bruk?

30 min presentasjon og 15 min diskusjon og mulighet for å stille spørsmål

14.45-15.15

Kaffe

15.15-15.30

Laks i havet rundt Island - Vanntemperatur og vekst av lakseyngel

Guðni Guðbergsson, Marine og Freshwater Research Institute

15.30-15.45

Två länder – én elv; … og en glemt laks…

Atle Rustadbakken, Fylkesmannen i Innlandet

15.45-16.00

Villaksens gjenkomst i Danmark

Anders Koed, DTU aqua

16.00-16.15

Tiltak for å sikre trygg nedvandring av laks ved eksisterende elvekraftverk

 

Tormod Haraldstad, Norsk institutt for vannforskning

16:15-16.30

På vei ned -rutevalg og atferd hos laksesmolt i møte med vannkraft

 

Kim Magnus Bærum, Norsk institutt for naturforskning

19.00->

Festmiddag

 

 

23. januar

8.30-9.00

Registrering og kaffe

 

Møteleder: Grethe Robertsen, Norsk institutt for naturforskning

9.00-9.25

Invitert foredrag Åse Garseth, Veterinærinstituttet.

Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?

9.25-9.50

Invitert foredrag John F. Strøm, UiT Norges arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning

Havvandring hos villaks - Hva har vi lært av elektroniske merkestudier?

9.50-10.05

Hva skjer i med laksen i havet? – en gjennomgang av byttedyr, potensielle konkurrenter og predatorer

Kjell Rong Utne, Havforskningsinstituttet

10.05-10.20

Fem år med overvåkning og utfisking av rømt laks fra oppdrett

Monika Haugland, Fiskeridirektoratet

10.20-10.35

Sporing av rømt oppdrettsfisk med DNA og grunnstoffanalyser

Ketil Skår, Veterinærinstituttet

10.35-11.05

Kaffe

 

Møteleder: Kjell Utne, Havforskningsinstituttet

11.05-11.20

Genetisk innkrysning i villaksbestanden i Altaelva

Tonje Aronsen, Norsk institutt for naturforskning

11.20.11.35

Tilstedeværelse av oppdrettslaks i naturen kan øke dødelighet hos villaksyngel

Grethe Robertsen, Norsk institutt for naturforskning

11.35-11.50

Betydningen av lakselus for vill laksesmolt

Kari Olli Helgesen, Veterinærinstituttet

11.50-12.05

Genetiske metoder for å undersøke utvandring av villaks

Alison C. Harvey, Havforskningsinstituttet

12.05-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynforedrag med rom for spørsmål til foredragsholderne

 

Hvorfor varierer den genetiske innkryssingen fra rømt oppdrettslaks i villaksbestandene?

Ola H. Diserud, Norsk institutt for naturforskning

 

Raskt-voksende laks kan endre økosystemet i elva

Line E. Sundt Hansen, Norsk institutt for naturforskning

 

Laksesmoltens piknik med døden

Thrond O. Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvor stor del av laksesmolten overlever oppholdet i havet – hva har nye merkemetoder lært oss?

Peder Fiske, Norsk institutt for naturforskning

 

Kontraster i marin diett som følge av livshistoriebetinget variasjon i vandringsmønstre blant atlantisk laks (Salmo salar) fra en nordamerikansk populasjon

Kristin Bøe, Department of Ocean Sciences, Memorial University, Canada

 

Er det trygt å spise rå villaks?

Tor Atle Mo, Norsk institutt for naturforskning

13.00-14.00

Lunsj

 

Møteleder: Eva Ulvan, Norsk institutt for naturforskning

14.00-14.15

ILA virus hos vill-laks i Norge (2009 – 2018). Er det spredning av ILAV mellom oppdrettslaks og vill-laks?

Are Nylund, Universitetet i Bergen

14.15-14.30

«Nye» sykdomsfremkallende agens i genbank for vill laks

Siri Gåsnes, Veterinærinstituttet

14.30-14.45

Rotenonbehandling mot Gyrodactylus salaris - Historien bak noen av de siste års friskmeldinger og lovende utsikter for utryddelse av parasitten

Pål Adolfsen, Veterinærinstituttet

14.45-15.00

Til lags åt alle kan ingen gjera – laksen i Norge 20 år etter

Kjetil Hindar, Norsk institutt for naturforskning

15.00-15.20

Invitert foredrag Geir Bolstad, Norsk institutt for naturforskning

Avsluttende perspektiver: Genetikk i framtidas villlaksforsking

15.20-15.30

Avslutning v/Asbjørn Vøllestad, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning