X
GO

Medlemmer av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

 

Medlemmene er oppnevnt for perioden 2017-2020.

 

Torbjørn Forseth

Dr. scient

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: torbjorn.forseth@nina.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Effekter av vassdragsreguleringer, klimaeffekter, lokal forvaltning, gytebestandsmål, habitatbruk og vekst.

Har også jobbet med: Parasitter og sykdom, sur nedbør, fiskevandringer og laksetrapper.

61 internasjonale publikasjoner og >100 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Bjørn T. Barlaup

Dr. scient

Stilling: Forskningsleder ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) v/ NORCE, Norwegian Research Center AS, Bergen.

E-post: bjba@norceresearch.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Gytebiologi, bestandsovervåking, effekter av vassdragsregulering, effekter av akvakultur, restaureringsbiologi, sur nedbør og kalking.

Har også jobbet med: Uttak av rømt oppdrettslaks og relikt laks.

28 internasjonale publikasjoner og > 130 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Bengt Finstad

Dr. scient

Stilling: Professor, Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab), Inst. Biol., NTNU; Vitenskapelig rådgiver, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: bengt.finstad@ntnu.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, forurensinger og menneskeskapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskeparasitter og biotelemetri. Arbeid både i felt og på laboratoriet sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning, forvaltning og industri.

>120 internasjonale publikasjoner, 4 bokkapitler og > 150 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

 Publikasjoner

Peder Fiske

Dr. scient

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: peder.fiske@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Overvåking av bestandssammensetning, estimering av bestandsstørrelse, effekter av rømt oppdrettslaks og beskatning.

Har også jobbet med: Vandringer i ferskvann og sjøen, atferd, effekter av vassdragsregulering og fang og slipp fiske. Medlem i ICES Working Group on North Atlantic Salmon som årlig vurderer bestandssituasjonen for laks.

54 internasjonale publikasjoner og 85 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Morten Falkegård

Dr. scient.

Stilling: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: morten.falkegard@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Habitatbruk, diett, atferd og vandringer, produksjon, beskatning, forvaltning og overvåkning.

Har også jobbet med: Introduserte arter og ferskvannsbunndyr. 

12 internasjonale publikasjoner og 30 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Atle Hindar

Dr. philos.

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

E-post: atle.hindar@niva.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk:Forsuring og strategier for vassdragskalking; kjemiske tiltak (AlS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris; forsuring og klimavariasjon – effekter på toksisitet.
Har også jobbet med: Effekter på vannkjemi ved utsprengning av sulfidmineraler og klassifisering av økologisk tilstand.

42 internasjonale publikasjoner og > 150 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Tor Atle Mo

Dr. scient.

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning

E-post: tor.mo@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Forekomst og effekt av fiskeparasitter hos villfisk og oppdrettsfisk, særlig hos laksefisk.

> 65 internasjonale publikasjoner og > 50 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Eva B. Thorstad

PhD

Stilling: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), professor II, UIT Norges arktiske universitet

E-post: eva.thorstad@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Vandringer i ferskvann og sjøen, atferd, habitatbruk, effekter av vassdragsregulering, fang og slipp fiske, beskatning, effekter av rømt oppdrettslaks og lakselus, merking, relikt laks, bestandsovervåking og effekter av sur nedbør og andre forurensinger.

Har også jobbet med: Effekter av introduserte arter, interaksjoner mellom arter og energetikk. 

> 140 internasjonale publikasjoner og > 170 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

 Publikasjoner

 

Asbjørn Vøllestad

Dr. philos.

Stilling: Professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

E-post: avollest@uio.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Genetisk struktur, livshistorie, populasjonsbiologi, populasjonsdynamikk, evolusjon, bevaringsbiologi. 

Har også jobbet med: De fleste norske ferskvannsfisk, og bruker et vidt spekter av tilnærminger (teori, populasjonsgenetikk, kvantitativ genetikk, funksjonell genetikk, populasjonsdynamikk, atferd, fysiologi). Arbeider hovedsakelig med grunnleggende biologiske problemstillinger.

> 170 internasjonale publikasjoner, fagredaktør for tema fisk i Store Norske Leksikon, redaktør i Ecology of Freshwater Fish.

 Publikasjoner

Vidar Wennevik

PhD

Stilling: Seniorforsker, Havforskningsinstituttet

E-post: vidar.wennevik@hi.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Populasjonsstruktur av laks, laks i havet, anvendelse av genetiske metoder i identifikasjon av individer, interaksjoner mellom vill og rømt laks. Overvåking av forekomst av rømt oppdrettslaks i vassdrag.

Har også jobbet med: Populasjonsstruktur av torsk og sild, og generell lakseøkologi. Medlem i ICES Working Group on North Atlantic Salmon som årlig vurderer bestandssituasjonen for atlantisk laks.

38 internasjonale publikasjoner og > 50 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Sigurd Einum

Dr. scient.

Stilling: Professor, Senter for Biodiversitetsdynamikk, Ints. Biol., NTNU

E-post: sigurd.einum@ntnu.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Populasjonsdynamikk, populasjonsøkologi, livshistorie, maternale effekter, evolusjon

Har også jobbet med: Interaksjoner mellom vill- og oppdrettslaks, effekter av vassdragsregulering, zooplankton evolusjonær økologi.

70 internasjonale publikasjoner og 7 bokkapitler/bøker.

 Publikasjoner

Åse Helen Garseth

Veterinær, PhD

Stilling: Seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet

E-post: ase-helen.garseth@vetinst.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Forskning, rådgivning og kunnskapsstøtte til forvaltningen innen biosikkerhet og helse hos vill, kultivert og oppdrettet laksefisk. Smittedynamikk og interaksjon mellom ville og oppdrettede laksefisk.

Har også jobbet med: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg, genbank for villaks, forvaltning (Dyrehelsetilsynet), fiskehelsetjeneste for kommersielt oppdrett.

12 internasjonale publikasjoner, 2 bokkapitler og ca. 50 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

 Publikasjoner

 

Kjell Rong Utne

PhD

Stilling: Forsker, Havforskningsinstituttet

E-post: kjell.rong.utne@hi.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Beiteforholdene i havet og interaksjoner med andre pelagiske fisk.

Har også jobbet med: Økosystemforståelse og integrert forvaltning av Norskehavet. Overvåkingstokt og forvaltning av makrell og norsk vårgytende sild. Individbasert modellering av pelagisk fisk i koblede økosystemmodeller.

13 internasjonale publikasjoner og 10 tekniske rapporter.

 Publikasjoner