X
GO

Medlemmer av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

 

Medlemmene er oppnevnt for perioden 2021-2024.

 

Torbjørn Forseth

Dr. scient

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: torbjorn.forseth@nina.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Effekter av vassdragsreguleringer, klimaeffekter, lokal forvaltning, gytebestandsmål, habitatbruk og vekst.

Har også jobbet med: Parasitter og sykdom, sur nedbør, fiskevandringer og laksetrapper.

87 internasjonale publikasjoner og >100 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Asbjørn Vøllestad

Dr. philos.

Stilling: Professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

E-post: avollest@uio.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Genetisk struktur, livshistorie, populasjonsbiologi, populasjonsdynamikk, evolusjon, bevaringsbiologi. 

Har også jobbet med: De fleste norske ferskvannsfisk, og bruker et vidt spekter av tilnærminger (teori, populasjonsgenetikk, kvantitativ genetikk, funksjonell genetikk, populasjonsdynamikk, atferd, fysiologi). Arbeider hovedsakelig med grunnleggende biologiske problemstillinger.

> 200 internasjonale publikasjoner, fagredaktør for tema fisk i Store Norske Leksikon, redaktør i Ecology of Freshwater Fish.

 Publikasjoner

 

Knut Wiik Vollset

PhD

Stilling: Forsker 1, Forsker, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) v/ NORCE, Norwegian Research Center AS, Bergen.

E-postknvo@norceresearch.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Lakselus og annen smitte, effekter av vassdragsreguleringer, predasjon, bestandsovervåkning, marin vekst og atferdsøkologi.

Har også jobbet med: Rekrutteringsbiologi og marin økologi.

75 internasjonale publikasjoner og > 50 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Peder Fiske

Dr. scient

Stilling: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: peder.fiske@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Overvåking av bestandssammensetning, estimering av bestandsstørrelse, effekter av rømt oppdrettslaks og beskatning.

Har også jobbet med: Vandringer i ferskvann og sjøen, atferd, effekter av vassdragsregulering og fang og slipp fiske. Medlem i ICES Working Group on North Atlantic Salmon som årlig vurderer bestandssituasjonen for laks.

54 internasjonale publikasjoner og 85 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Morten Falkegård

Dr. scient.

Stilling: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

E-post: morten.falkegard@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Habitatbruk, diett, atferd og vandringer, produksjon, beskatning, forvaltning og overvåkning.

Har også jobbet med: Introduserte arter og ferskvannsbunndyr. 

12 internasjonale publikasjoner og 30 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

Monica Solberg

PhD

Stilling: Seniorforsker, Havforskningsinstituttet

E-postMonica.Solberg@hi.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Arvelige forskjeller mellom vill- og oppdrettslaks, effekter av rømt oppdrettslaks, analyser av fiskefett for å kartlegge diett i naturen.

Har også jobbet med: Lakselus, triploid laks. Medlem i ICES Working Group on Environmental Interaction of Aquaculture/Risk assessment of Environmental Interaction of Aquaculture.

44 internasjonale publikasjoner og >25 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Helge Skoglund

Phd

Stilling: Forsker, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) v/ NORCE, Norwegian Research Center AS, Bergen.

E-post: hesk@norceresearch.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Bestandsovervåking, gytebiologi, rømt oppdrettslaks, effekter av vassdragsregulering.

Har også jobbet med: Restaureringsbiologi, effekter av lakselus, relikt laks,  habitatbruk.

19 internasjonale publikasjoner og >100 tekniske rapporter. 

 Publikasjoner

Eva B. Thorstad

PhD

Stilling: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), professor II, UIT Norges arktiske universitet

E-post: eva.thorstad@nina.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Vandringer i ferskvann og sjøen, atferd, habitatbruk, effekter av vassdragsregulering, fang og slipp fiske, beskatning, effekter av rømt oppdrettslaks og lakselus, merking, relikt laks, bestandsovervåking og effekter av sur nedbør og andre forurensinger, introduserte arter.

Har også jobbet med: Effekter av introduserte arter, interaksjoner mellom arter og energetikk. 

185 internasjonale publikasjoner og > 200 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

 Publikasjoner

 

Øyvind A. Garmo

PhD

Stilling: Forsker og regionleder, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

E-post: oyvind.garmo@niva.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Forsuring og kalking; kjemiske tiltak (AlS og klor) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris; vannkjemiske effekter. 

Har også jobbet med: Metaller, miljøgifter, tiltak mot forurensning

> 20 internasjonale publikasjoner og >80 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler

 Publikasjoner

Vidar Wennevik

PhD

Stilling: Seniorforsker, Havforskningsinstituttet

E-post: vidar.wennevik@hi.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Populasjonsstruktur av laks, laks i havet, anvendelse av genetiske metoder i identifikasjon av individer, interaksjoner mellom vill og rømt laks. Overvåking av forekomst av rømt oppdrettslaks i vassdrag.

Har også jobbet med: Populasjonsstruktur av torsk og sild, og generell lakseøkologi. Medlem i ICES Working Group on North Atlantic Salmon som årlig vurderer bestandssituasjonen for atlantisk laks.

58 internasjonale publikasjoner og > 50 tekniske rapporter.

 Publikasjoner

 

Sigurd Einum

Dr. scient.

Stilling: Professor, Senter for Biodiversitetsdynamikk, Ints. Biol., NTNU

E-post: sigurd.einum@ntnu.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Populasjonsdynamikk, populasjonsøkologi, livshistorie, maternale effekter, evolusjon

Har også jobbet med: Interaksjoner mellom vill- og oppdrettslaks, effekter av vassdragsregulering, zooplankton evolusjonær økologi.

87 internasjonale publikasjoner og 7 bokkapitler/bøker.

 Publikasjoner

Åse Helen Garseth

Veterinær, PhD

Stilling: Seniorforsker og fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet

E-post: ase-helen.garseth@vetinst.no

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Helseovervåking, beredskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsstøtte, helse hos vill og oppdrettet fisk. Genbank for vill laks.

Har også jobbet med: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg, genbank for villaks, forvaltning (Dyrehelsetilsynet), fiskehelsetjeneste. Medlem i ICES Working Group on Pathology and Diseases of Marine Organisms (WGPDMO).

16 internasjonale publikasjoner, 2 bokkapitler og >100 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler.

 Publikasjoner

 

Kjell Rong Utne

PhD

Stilling: Forsker, Havforskningsinstituttet

E-post: kjell.rong.utne@hi.no 

Hovedarbeidsområder, laksefisk: Beiteforholdene i havet og interaksjoner med andre pelagiske fisk.

Har også jobbet med: Økosystemforståelse og integrert forvaltning av Norskehavet. Overvåkingstokt og forvaltning av makrell og norsk vårgytende sild. Individbasert modellering av pelagisk fisk i koblede økosystemmodeller.

27 internasjonale publikasjoner og >20 tekniske rapporter.

 Publikasjoner