X
GO

Oppdaterte beskatningsråd for 198 laksebestander

Publisert 13.01.2020

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir i ny rapport råd om beskatning av laks for årene 2021-2025.

Foto: Tore Wiers / NORCE LFI
Foto: Tore Wiers / NORCE LFI

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir oppdaterte råd om beskatning av 198 laksebestander. Rådene er gitt ut fra bestandssituasjonen til de enkelte bestandene, basert på vurderinger av oppnåelse av gytebestandsmål og forvaltningsmål i 2015-2018. Vurderinger av oppnåelse av målene ble presentert i en tidligere rapport, mens selve beskatningsrådene er gitt her.

Les rapporten: Anon. 2020. Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 13, 33 s.

Rådene er basert på en antagelse om at lakseinnsiget fra havet i perioden rådene er gitt for (2021-2025) blir tilnærmet lik vurderingsperioden (2015-2018). Dette behøver ikke nødvendigvis å være tilfelle, men det mangler kunnskap til å utarbeide gode prognoser for lakseinnsiget. 

Vitenskapsrådet har tatt hensyn til fare for at innsiget blir redusert på grunn av lav rekruttering, og fare for at innsiget blir redusert på grunn av redusert sjøoverlevelse som en følge av økende smittepress fra lakselus.

Oppdaterte råd basert på måloppnåelse for perioden 2016-2019 kommer i juni 2020, når måloppnåelsen for 2019 har blitt vurdert. Rådene skal være en del av beslutningsgrunnlaget for Miljødirektoratet, når nye fiskereguleringer fra fiskesesongen 2021 skal vedtas. Rådene er basert på eksisterende vitenskapelig kunnskap, og det er bare biologiske forhold som er vurdert.