X
GO

Er det mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye?

Publisert: 16. januar 2023

Vitenskapsrådet har vurdert om det finnes effektive redskap for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for laks, sjøørret og sjørøye.

Er det mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye?
Foto: Eva B. Thorstad

Miljødirektoratet forbereder tiltak for bekjempelse av pukkellaks i 2023. Hovedstrategien er å sortere ut pukkellaks når de går opp i elvene, ved bruk av fiskefeller i elvemunningene. Som et supplement har Miljødirektoratet bedt vitenskapsrådet vurdere om det finnes effektive metoder for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for fangst, skader og dødelighet, av laks, sjøørret og sjørøye.

 

Sjøfiske etter pukkellaks innebærer stor risiko for bifangst

Sjøfiske etter pukkellaks vil alltid innebære bifangst av laks, sjøørret og sjørøye, fordi de er i sjøen samtidig og overlapper i kroppsstørrelse. 

– Andel laks, sjøørret og sjørøye som blir skadet eller dør ved fangst i kilenot, og som ikke kan settes ut igjen, er betydelig, sier Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

I overvåkingsfiske var 18-31 % av laksen og 31-64 % av sjøørreten død eller skadd i kilenot med maskevidde 58 mm. Med 40 mm maskevidde gjaldt dette 22-23 % av laksen og 26-57 % av sjøørreten. 

I krokgarn kan dødeligheten være opp mot 100 %. 

 

Sjølaksefisket må legges om hvis det skal bidra til å bekjempe pukkellaks

Et ordinært sjølaksefiske, med samme redskap, innsats og fiskeperiode som i 2021, vil ikke kunne bli et effektivt bidrag til å bekjempe pukkellaks. Heller ikke om innsatsen økes betydelig, fordi mange pukkellaks er så små at de uansett ikke fanges med de maskeviddene som brukes. 

Et rettet fiske etter pukkellaks med tilpassede maskevidder i tillegg til det ordinære sjølaksefisket vil medføre et for høyt samlet uttak av laks. 

Hvis sjølaksefisket skal bidra vesentlig til å bekjempe pukkellaks, og forvaltningsmålene for laks skal nås, må sjølaksefisket i pukkellaksår legges om fra et ordinært sjølaksefiske til et rettet fiske etter pukkellaks. Det innebærer bruk av 55-58 mm kilenot, endret fiskesesong til anslagsvis 20. juni-15. juli, og påbud om gjenutsettelse for all levende og uskadd laks, sjøørret og sjørøye. Stor bifangstdødelighet av sjøørret og sjørøye må uansett regnes med. 

Pukkellaks har en streng toårig livssyklus, og har forekommet i store antall annethvert år fra og med 2017. Det forventes derfor at 2023 blir et nytt pukkellaksår, og at neste pukkellaksår blir i 2025.  


Viktig å beskytte sårbare laksebestander i Tanavassdraget og andre vassdrag

Beskatningen av laks i et sjøfiske bør ikke økes ut over nivåene i 2021 og 2022. Dette gjelder spesielt for laks i Tanavassdraget, der det ikke er noe overskudd å høste av og hvor bestandene er under gjenoppbygging, men også andre bestander med svært lavt eller ikke noe høstbart overskudd. 

– For å sikre at forvaltningsmålene og kvalitetsnormen for villaks skal nås, er det ikke tilrådelig å øke den totale beskatningen av laks, sier Torbjørn Forseth.

 

Andre fiskeredskap er lite aktuelle

Andre redskap som varp/sittenot, storruse, settegarn, drivgarn, strandnot, dorg og pontongfelle ble vurdert, men ingen er særlig aktuelle på grunn av stor bifangstdødelighet og/eller lav effektivitet. Snurpenot vil på grunn av stor forventet bifangstdødelighet bare være egnet hvis metoder utvikles for å sikre lav bifangst. 

Les rapporten: Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks

Kontaktpersoner: Torbjørn Forseth, Peder Fiske og Eva B. Thorstad

Skriv ut
Søk i nyheter