X
GO

Slik går det med villaksen i 2019

Publisert: 3. oktober 2019

Færre laks kommer tilbake fra havet. Et betydelig redusert fiske gjør at det likevel er flere gytefisk i elvene enn før. 

Slik går det med villaksen i 2019
Foto: Helge Skoglund / NORCE LFI

Mengden laks som hvert år kommer tilbake fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene.

– Det har aldri vært registrert mer gytefisk i elvene enn nå, selv om laksen går tilbake. Det er fordi fisket er så redusert at det har kompensert for tilbakegangen, forklarer Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som i dag legger fram oppdatert status for villaksen i Norge.

Les rapporten Status for norske laksebestander i 2019

 

Negative effekter av lakseoppdrett

Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lav overlevelse i sjøen. 

– Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot norsk villaks i dag, sier Forseth.

Rømt oppdrettslaks har den største påvirkningen, mens lakselus har den største risikoen for ytterligere skade.

Vitenskapsrådet konkluderer med at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak til å stabilisere og redusere disse truslene.

Det er bestander i Midt-Norge og Vest-Norge som er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette.

– Det kan bli vanskelig å fortsette et bærekraftig fiske, særlig i indre fjordstrøk på Vestlandet, som en følge av høy dødelighet på grunn av lakselus, sier Forseth.

 

Vannkraftregulering og pukkellaks 

Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep reduserer laksebestandene og er store trusler.

– Det er stort potensial for gjøre flere tiltak i kraftindustrien for å bedre forholdene for laks i forbindelse med slike inngrep, sier Forseth.

Pukkellaks er en ny, stor trussel mot villaksen. Det er behov for nasjonale og internasjonale tiltak for å redusere risiko for skade på villaks.

 

Vellykkede tiltak mot sur nedbør og Gyro

Tiltak mot sur nedbør og parasitten Gyrodactylus salaris har ført til økte laksebestander i de delene av landet som er rammet. Samtidig har regulering av fiske nesten fjernet overbeskatning.

– Dette viser at det nytter å sette inn ressurser på tiltak for å redusere truslene mot villaksen, sier Forseth. 

 

Kontakt: Torbjørn Forseth

Skriv ut
Søk i nyheter