X
GO

Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?

Publisert: 17. januar 2019

Med oppdrettsnæringens inntog økte antallet og tettheten av vertsfisk for lakseparasitter og sykdomsframkallende virus og bakterier. Vi vet lite om hvordan dette påvirker den ville fisken.

Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?
Fiskeoppdrett foregår i åpne merder i tett interaksjon med villfisk og miljø, og de mange sykdomsutbruddene i åpne oppdrettsanlegg i sjøen er en trusselfaktor for villaksen som vi vet lite om. Foto: Ingrid Solberg / NINA.

Denne saken er skrevet i forbindelse med Villakskonferansen 2019, basert på et foredrag som Åse Helen Garseth fra Veterinærinstituttet skal holde på konferansen. Vi kommer til å publisere flere smakebiter fra konferansen i tiden framover.

Oppdrett av laks og regnbueørret er den største husdyrproduksjonen i Norge, både i antall individer  og  biomasse.  Infeksjonssykdommer er en stor utfordring for oppdrettsnæringen: Av det totale «svinnet» på 14 % av produksjonen i 2017, er det anslått at dødelighet som følge av infeksjoner og skader utgjorde ca. 88 %.

Produksjonen  i  sjø  foregår  i  åpne  merder  i  tett  interaksjon  med  villfisk  og  miljø, og de mange sykdomsutbruddene i åpne oppdrettsanlegg i sjøen er en trusselfaktor for villaksen som vi vet lite om. Det er grunn til å tro at ville laksefisk er utsatt for et smittepress fra fiskeoppdrett, og forskning har også vist at smitte utveksles mellom oppdrettslaks og villaks. Dette kan skje både ved at rømt oppdrettsfisk smitter villfisk i elvene, og at utvandrende villaks utsettes for smitte på vei ut mot havet.

 

Endring av smittedynamikk

Infeksjonssykdommer er en naturlig del av dynamikken i et økosystem. Etablering av oppdrettsnæringen har imidlertid endret smittedynamikken i økosystemene. 

– Fiskeoppdrett gir økt antall og tetthet av verter for parasitter, bakterier og virus, sier Åse Helen Garseth, forsker ved Veterinærinstituttet. 

– Det legger til rette for at virus, bakterier og parasitter kan endre egenskaper. Fiskeoppdrett foregår i åpne merder, dermed vil smitte spres til omkringliggende miljø, men det er lite kunnskap om hvordan dette vil påvirke den ville fisken, forklarer Garseth.

Endringene i smittedynamikk som en følge av oppdrettsnæringen vil være hovedtemaet i foredraget Garseth skal holde på Villakskonferansen 23. januar kl 9:00. Dette foredraget vil bli streamet via Vitenskapsrådets Facebook-sider.

Skriv ut
Søk i nyheter