X
GO

Slik går det med villaksen

Publisert: 15. september 2022

Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Slik går det med villaksen
Foto: Ulrich Pulg.

2021 var ikke bare et dårlig år for laksefiske, men mengden laks som kom tilbake fra havet var også lavere i 2021 enn noen gang tidligere registrert. Likevel er det flere laks som gyter i elvene.

– Det skyldes betydelige innskrenkinger i laksefisket i sjø og elv, samt dårlige fiskeforhold i 2021 med tørke i mange elver i sør. Redusert fiske har mer enn kompensert for tilbakegangen grunnet lakselus og andre negative påvirkninger, forteller Peder Fiske i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.
Vitenskapsrådet legger i dag fram rapporten «Status for norske laksebestander i 2022».

Lakseoppdrett den største trusselen

Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å redusere disse truslene
Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestandene. Pukkellaks er en trussel som vurderes som mer alvorlig i årets rapport enn tidligere, på grunn av økt antall pukkellaks og økt utbredelse av hardt ramma vassdrag i 2021. For å redusere risiko for skade på villaks er det behov for nasjonale og internasjonale tiltak.

Fortsatt verst i Midt-Norge og Vest-Norge

Bestander i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert. Negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette.

– Høyere oppdrettsintensitet i disse regionene, sammenlignet med Sør-Norge og Nord-Norge, bidrar trolig til at de samlede negative effektene av lakseoppdrett også bli høyere, sier Monica F. Solberg i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

I Nord-Norge har innsiget vært relativt stabilt, med unntak av i Tanavassdraget. Innsiget i Tanavassdraget i 2021 var det laveste siden målingene startet i 1983. Men også i øvrige vassdrag i nord ser vi en utvikling med lavere høstbart overskudd i de senere årene. 

I Sør-Norge, hvor omfattende kalkingstiltak har ført til gjenetablering av laksebestander i vassdrag som var rammet av sur nedbør, er utviklingen positiv.

Les rapporten: Status for norske laksebestander i 2022 

Kontakt: 
Peder Fiske
Monica F. Solberg

Skriv ut
Søk i nyheter